Regulatory Compliance Associates® Inc. Rozszerza Swoją Działalność w Polsce Dla Lepszej Obsługi Europejskich Firm Z Sektora Life Science

Warszawa, Polska – Regulatory Compliance Associates Inc. (RCA), firma doradcza dla bran±y life science koncentrujqca swoje dziatania na doradztwie jakościowym, prawnym, technicznym, informuje o swojej ekspansji do Europy z nowo otwartym biurem w Polsce – w Warszawie.

 

Regulatory Compliance AssociatesRCA ma swojq siedzibc w USA i oddziaty zlokalizowane w Pleasant Prairie, Wisconsin oraz na potudniowym-wschodzie w pobli±u Tampa na Florydzie. “Wybraliśmy Warszawc na naszq kolejnq lokalizacjc, poniewa± stanowi ona centrum przemystu biotechnologicznego Europy Środkowo-Wschodniej. Dziatalnośá w Polsce daje RCA unikalnq pozycjc dla świadczenia wsparcia firmom bran±y farmaceutycznej, biologicznej i urzqdzeñ medycznych w opracowaniu i wdra±aniu strategii, stu±qcych otrzymaniu zatwierdzeñ na rynku globalnym, w szczególności certyfikatów FDA i Unii Europejskiej” mówi Mitch Januszewski, zato±yciel i dyrektor firmy.

 

Januszewski dodaje: “Jednym z pierwszych dziatañ naszego biura w Warszawie jest udziat w BioForum 2014, konferencji biotechnologicznej dla Europy Centralnej odbywajqcej sic w Iodzi w dniach 28-29 maja 2014 roku. Jesteśmy dumni z bycia sponsorem konferencji, która rozwija spotecznośá life science.”

 

About RCA

 

Regulatory Compliance Associates® Inc. (RCA) provides worldwide services to the following industries for resolution of compliance and regulatory challenges:

 

 

We understand the complexities of running a life science business and possess areas of expertise that include every facet of R&D, operations, regulatory affairs, quality, and manufacturing. We are used to working on the front lines and thriving in the scrutiny of FDA and globally-regulated companies.

 

Regulatory Compliance

 

As your partners, Regulatory Compliance Associates can negotiate the potential minefield of regulatory compliance and private equity due diligence with insight, hindsight, and the clear advantage of our unique expertise and experience.

 

Commitment to Quality

 

Our Certificate of Registration demonstrates that our Quality Management System meets the requirements of ISO 9001:2015, an internationally recognized standard of quality.

Our website uses cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use this site, you agree to the use of cookies.
Continue